top of page
  • גולד קפיטל

נא להכיר: תיקון 190 - הטבת מס בגמל לבני 60


תיקון 190 - הטבת מס
תיקון 190 - הטבת מס

תיקון 190 מאפשר להפקיד כספים נזילים לקופת גמל, וליהנות מאפיק חיסכון היכול לגלם הטבות מס לחוסך בהתאם לתקנות מס הכנסה - קצבה מוכרת (תיקון 190). כספים שיופקדו באופן חד פעמי לקופת גמל, בסכום העולה על "התקרה המוטבת" מוגדרים כתשלומים פטורים, ואלו ניתנים למשיכה החל מגיל 60 בדרך של היוון קצבה מוכרת, לסכום חד פעמי עם ניכוי מס מופחת של 15% נומינאלי, מרווח ההון הנצמח בפוליסה.


האופציות העומדות לרשות החוסך בתיקון ב- 190 למשיכת הכספים:

1. משיכה הונית:

- תנאי סף - בן/ת 60 וגם קבלת קיצבה מינימאלית (4,418 ש"ח נכון לשנת 2016) מכל מקור פנסיוני (למעט קצבת שארים).

- תשלום מס של 15% על הרווח הנומינאלי (לעומת שיעור מס של 25% ראלי באפיקי השקעה אחרים).

- ניתן למשוך רק חלק מהכספים, ולייעד חלק לקצבה.

2. משיכה בדרך של קצבה :

- תנאי סף הינו גיל 60 ומעלה.

- משיכה של כספי קצבה מוכרת בדרך של קצבה הפטורה ממס ללא תקרה (הן פטור על הקרן, והן פטור על הרווחים).

- ניתן לבחור בקבלת קצבה על כל הכספים או על חלקם, וכך ליעד חלק למשיכה הונית.

יתרונות ההפקדה לקופת גמל במסגרת תיקון 190:

תשלום מס מופחת על רווחים בשיעור של 15% נומינאלי בלבד.

אפשרות קבלת קצבה פטורה ממס לכל החיים.

מגוון מסלולי השקעה.

אפשרות לשנות מסלולי השקעה בכל עת בלי שהדבר יחשב כאירוע מס.

 

נשמח לעמוד לרשותכם להסבר נוסף ומורחב על תיקון 190.

bottom of page