top of page

טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים רק בחברת כלל, עם "מדיכלל עולמי" מבית כלל ביטוח ופיננסים.

ביטוח הנסיעות של כלל ששומר עליכם בכל מקום בעולם! כולל כיסוי לקורונה, וכיסוי להוצאות מעבר לתקופת הביטוח במקרה של בידוד בחו"ל. לנסוע בראש שקט עם ביטוח נסיעות לחו"ל מבית "כלל ביטוח".

עיקרי הפוליסה:

הוצאות רפואיות – עד סכום מרבי של $5,000,000 (כולל כיסוי לקורונה).

כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל.

כיסוי להוצאות שהייה מעבר לתקופת הביטוח במקרה של בידוד בחו"ל.

 

כיסויים נוספים מומלצים:

מטען (כבודה) – אבדן או גניבה עד סכום מרבי של $2,000

הרחבה נוספת לכבודה - ברכישת הרחבה זו תוגדל התקרה לכבודה לעד $6,000

.קיצור וביטול נסיעה כולל עקב קורונה

חבות כלפי צד שלישי – עד סכום מרבי של $150,000

 

כיסויים בהתאמה אישית:

הרחבה למצב בריאותי קיים (יציב).

ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור.

ספורט אתגרי, ספורט חורף וספורט תחרותי.

רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל כלל

מובהר כי התנאים המלאים והמחייבים הנם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח בחברת הביטוח.
הכיסוי לביטול או קיצור נסיעה ניתן במסגרת הרחבה וכפוף לרכישתה בדמי ביטוח נוספים. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page