top of page
כלל ביטוח נסיעות
גולד קפיטל


באמצעות אדוה מיטב גולדנברג - סוכנת מורשת כלל

כלל נסיעות לחו"ל

כיסויים רחבים בהתאמה אישית

כלל ביטוח נסיעות לחו"ל

טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים רק בחברת כלל, עם "מדיכלל עולמי" מבית כלל ביטוח ופיננסים.

ביטוח הנסיעות של כלל שומר עליכם בכל מקום בעולם! ונותן לכם יותר. כלל PAY, כרטיס דיגיטלי נטען שמשלם במקומכם על ההוצאות הרפואיות בחו"ל, מבלי שתוציאו כסף מהכיס לנסיעה בראש שקט עם ביטוח נסיעות לחו"ל של כלל.

עיקרי הפוליסה:

הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל – ללא תקרה וללא הגבלת סכום.

כרטיס הדיגיטלי נטען משמש אותך לטובת תשלום מיידי על שירות רפואי או רכישת תרופות בחו"ל. הכרטיס אצלך בנייד ואחרי רכישת הביטוח, אפשר לצפות בפרטים בכל מקום ובכל זמן.

כיסויים נוספים מומלצים:

מטען (כבודה) – אבדן או גניבה עד סכום מרבי של $2,000

הרחבה נוספת לכבודה - ברכישת הרחבה זו תוגדל התקרה לכבודה לעד $6,000

.קיצור וביטול נסיעה כולל עקב קורונה

חבות כלפי צד שלישי – עד סכום מרבי של $150,000

 

כיסויים בהתאמה אישית:

הרחבה למצב בריאותי קיים (יציב).

ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור.

ספורט אתגרי, ספורט חורף וספורט תחרותי.

מובהר כי התנאים המלאים והמחייבים הנם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח בחברת הביטוח.
הכיסוי לביטול או קיצור נסיעה ניתן במסגרת הרחבה וכפוף לרכישתה בדמי ביטוח נוספים. בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין תנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה.

bottom of page