top of page
ע.מ 033317462
_____________
מספר רישיון

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
 

   תאריך עדכון: 30/6/2021


 

מאחר שהגוף "גולד קפיטל" (אדוה מיטב גולדנברג), להלן "גולד קפיטל", מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל, לרבות אתר www.goldcapital.co.il .(להלן-"האתרים"), החליט הגוף "גולד קפיטל" לפרסם את מדיניותו ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 

מסמך זה מגדיר את התנאים לשימוש באתר כהגדרתו להלן, ומשקף את הסכמתך ואישורך לכל האמור בו. ככל שאינך מסכים לתנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר.

 

"גולד קפיטל" (אדוה מיטב גולדנברג), כהגדרתה להלן, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק ו/או לתקן ו/או לעשות כל שינוי בתנאים האמורים במסמך זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים ו/או עסקיים ו/או משפטיים ו/או רגולטורים וכדומה. במקרה כזה, השינויים יעודכנו במסמך זה ויפורסמו באתר. המשך שימוש באתר על-ידי המשתמש לאחר ביצוע השינויים יעיד על הסכמתו לשינויים אלה, ועל כן מומלץ לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. אנא עבור על התנאים הללו ותוודא, כי הנך מסכים להם בכל פעם שתבקש לעשות שימוש כלשהו באתר. 

 

למען הסדר הטוב השימוש בלשון זכר נעשה לשם הנוחות אך תנאים אלו יחולו על כל משתמש ללא כל הבדל של מין או ישות משפטית.
 

מטרות ושירותים מוצעים :

מידע מקצועי מונגש לציבור, לרבות איסוף חומר ביטוחי ( דרך אתר הר הביטוח הממשלתי  ) / פנסיוני ( דרך המסלקה הפנסיונית)  ופיננסי לצורך ניתוח תיק לקוח ומתן המלצות מותאמות ללקוח.

מתן הצעות למוצרי ביטוח ופיננסים דרך סימולטורים מתקדמים המשווים פרמיות וכיסויים בין רוב חברות הביטוח, במטרה להוזיל ולשפר את העלויות והכיסויים הביטוחים, 

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי הגוף "גולד קפיטל" ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמש הגוף "גולד קפיטל" במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתרים.

 

כללי :

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית  ועוד.

מסירת פרטים ו/או רישום לשירותים ושימוש באתר :

 1. ניתנת בזאת הצהרתך לנכונות ומהימנות המידע שהנך מוסר לאתר, לרבות פרטים אישיים כגון: שם מלא, מספר תעודת זהות, תאריך לידה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מידע רפואי, מידע פיננסי, וכן כל מידע נוסף שידרש ע"י "גולד קפיטל" לצורך תהליך ההשוואה ו/או ההצעה כאמור. מסירת פרטים נכונים הם תנאי לשימוש באתר וקבלת הצעה למוצרי ביטוח ופיננסיים למשתמשים באתר. איסוף המידע בעל אופי אישי מהמבקרים באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, דואר אלקטרוני וכדומה, יבוצע אך ורק כאשר המבקרים באתר בוחרים ומסכימים לספק מידע אישי כאמור, ו/או נערך סקר מקוון על בסיס הסכמות הנשאלים. המידע האישי הנאסף נועד לספק מענה לצרכים ו/או לבקשות הבהרה של המבקרים באתר.

 2. השימוש באתר ייעשה לשם מטרותיו בלבד ולא יעשה באתר כל שימוש אחר, לרבות שימוש שאינו כדין.

 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, ללא אישור מראש ובכתב מ"גולד קפיטל".

 4. יצירות ו/או סימני מסחר ו/או עיצובים באתר הם בבעלות "גול קפיטל" ו/או מצויים באתר על פי הרשאת בעליהם ואין לעשות שימוש בלוגו האתר, שם האתר, קישוריות לאתר, שמות מסחריים ו/או יצירות ו/או כל קניין רוחני כלשהו השייך ל"גולד קפיטל" ו/או המצוי באתר, ללא אישור "גולד קפיטל" מראש ובכתב.

 

פרטיות, שימוש במידע ומסירתו לצד ג' :

 1. בשימוש באתר ובמסירת פרטים אודותיך וכתנאי לשירותים הניתנים באתר, הנך מסכים, כי יישלחו אליך מטעם "גולד קפיטל" ו/או סוכני ביטוח ו/או חברות ביטוח הצעות בקשר עם מוצרי ביטוח ומוצרים נלווים, ומוצרים פיננסיים, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעים נוספים, כפי ש"גולד קפיטל" תחליט מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 2. מבלי לגרוע מהאמור,  במסירת פרטיך הנך נותן הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני ו/או מסרונים או שיחות טלפונית העונים על הגדרת "דבר פרסומת", על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 וזאת כל עוד לא הודיע על כך המשתמש אחרת "לגולד קפיטל". יובהר, כי רק מסירת הודעה כאמור ל"גולד קפיטל", בהתאם להוראות והדרכים הקבועות בדין, תיחשב כהודעת הסרה.

 3. "גולד קפיטל" לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיו"ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים שלא נגרמו בשל זדון או עבירה פלילית של "גולד קפיטל".

 4. האתר "וגולד קפיטל" יהיו רשאים להשתמש במידע אישי של משתמש, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים, לצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל הcookies  או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies.

 5. "גולד קפיטל" תיענה לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

הבהרות וסייגים :

 1. "גולד קפיטל" אינה אחראית לכל תקלה או שגגה על סמך מידע שגוי שהוזן על ידי המשתמש.

 2. "גולד קפיטל" פועלת ככל שביכולתה להציג את הפרטים הנכונים והמדויקים באתר, בשים לב לשינויים הפנימיים המתבצעים מעת לעת בחברות הביטוח השונות. "גולד קפיטל" עושה מאמצים רבים כי התכנים המצויים באתר ישקפו את נכונותם.

 3. על המשתמש האחריות המלאה לוודא, כי ציוד הקצה שלו מתאים לשימוש באתר ו"לגולד קפיטל"  לא תהיה כל אחריות לאיזה נזק או שינוי שהוא שיגרם לציוד הקצה של המשתמש, כתוצאה משימוש באתר (חומרה או תכנה).

 

דין וסמכות שיפוט :

הדין שיחול על תנאי שימוש אלו הוא הדין הישראלי בלבד והסמכות לדון בכל מחלוקת בקשר אליו תהיה נתונה אך ורק לבתי המשפט במחוז תל אביב.


 

bottom of page