top of page

טסים לחו"ל בקרוב? ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בחברת הפניקס,
הדור הבא של ביטוחי הנסיעות לחו"ל.

ביטוח הנסיעות של הפניקס מציע לטסים לחו"ל הרחבת מגן קורונה לביטוח הטיסה. וכולל כיסויים מיוחדים בהתאמה אישית ומוקד חירום זמין מסביב לשעון. לטוס בראש שקט עם ביטוח נסיעות לחו"ל של הפניקס.

עיקרי הפוליסה - הפניקס SMART TRAVEL, פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל , המציעה פתרונות ביטוח מגוונים בהתאמה אישית:

כיסוי להוצאות רפואיות בחו"ל ללא הגבלת סכום (Unlimited).

כיסוי להוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל.

כיסוי להטסה רפואית לישראל.
מוקד חירום וסיוע למבוטח ולבני משפחתו – 24 שעות ביממה. ועוד.

 

הרחבות נוספות מומלצות תוך התאמה אישית בתוספת תשלום:

.כיסוי רחב לכבודה (מטען אישי נלווה)

כיסוי להוצאות ביטול נסיעה / קיצור נסיעה.

כיסוי לגניבת טלפון סלולארי / מחשב נישא.

כיסוי לספורט אתגרי / תחרותי.

הרחבה למצב בריאותי קיים (יציב) אם נדרש.

ביטול השתתפות עצמית ברכב שכור, ועוד.

המידע המופיע בעלון זה הינו מידע כללי אודות התכנית בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה המלאים ולסייגיה- הפניקס "SMART TRAVEL" מהדורת דצמבר 2020. ההצטרפות לביטוח הנה בכפוף לתהליכי הצירוף ומדיניות החיתום של החברה. בכל מקום של סתירה בין העלון לבין תנאי הפוליסה - תנאי הפוליסה גוברים. ביקור רופא ושירות רופא און ליין ניתן באפליקציה באמצעות חברת אייר דוקטור וכן בכפוף לזמינות הרופא.תנאי התו הירוק יינתנו גם לילדים מתחת לגיל 16 כאשר הם מבוטחים יחד באותה פוליסה עם המבוטח הבגיר בעל התו הירוק. יובהר, לילדים מתחת לגיל 16 אשר נוסעים יחד עם המבוטח הבגיר אבל לא מבוטחים עמו באותה פוליסה לא יקבלו את תנאי התו הירוק. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

הפניקס רכישת ביטוח נסיעות

ביטוח הנסיעות היחידי עם אפליקציה שמוצאת לך רופא בחו"ל, קובעת תור ומשלמת במקומך.

Anchor 1
bottom of page