top of page
  • גולד קפיטל

"עקוב אחרי בפנסיה" - איחוד חשבונות פנסיה ישנים לחשבון הפעיל


עקוב אחרי בפנסיה - איחוד חשבונות פנסיה
עקוב אחרי בפניסה

לא אחת עם מעבר למקום עבודה חדש, כספי החיסכון הפנסיוני לא ממשיכים להיות מופקדים לתכנית שבה חסכנו לפני כן, אלא נפתחת לנו תכנית פנסיונית חדשה.

מכיוון שבשוק העבודה הנוכחי קיימים לא מעט מעברים של עובדים בין מקומות עבודה, יכול להיות שכספי החיסכון הפנסיוני שלנו מפוזר בין מספר קרנות פנסיה רב. לכן, מטרת המהלך הוא ליצור איחוד של כל חשבונות הפנסיה, כך שאיחוד החשבונות יאפשר לנו לרכז את כל החשבונות שרשומים לזכותנו בקרנות הפנסיה במקום אחד.


יתרונות איחוד חשבונות הפנסיה:

ראשית יצירת שליטה וריכוז בחיסכון הפנסיוני, דבר שיאפשר בקרה על כל החיסכון הפנסיוני שלנו שירוכז הלכה למעשה במקום אחד. שנית, אפשרות להגדלת כוח המיקוח שלנו בקביעת דמי הניהול - לעיתים בחסכון פנסיוני שאינו פעיל משולמים דמי ניהול גבוהים, ועם אחידות הפנסיה למקום אחד, זו תהיה הזדמנות להוזלת עמלת דמי הניהול.

התנאי לביצוע "עקוב אחרי בפנסיה" הוא שיש לנו חשבון פעיל בקרן פנסיה, היינו - חשבון בו הופקדו כספים שוטפים, ובמקביל יש לנו חשבון לא פעיל בקרן פנסיה אחרת, כלומר חשבון בו אין כיסויים ביטוחיים לנכות או מוות ולא הופקדו בו כספים שוטפים.


בהתאם לחוק, הליך מיזוג החשבונות ייעשה בצורה אוטומטית, ללא מעורבות פעילה של החוסך וללא צורך בחתימתו על מסמך בקשה להעברת כספים כנהוג בדרך כלל. אך חוסך שלא ירצה בניוד, יוכל לבקש שלא לעשות זאת ורק בתנאי שפנה לחברה בכתב או באמצעות הדף האישי שלו באתר האינטרנט של קרן הפנסיה.


bottom of page