top of page
  • גולד קפיטל

פוליסת חיסכון בחברת ביטוח - אפיק השקעה פחות מוכר.


פוליסת חיסכון - חיסכון ארוך טווח אך נזיל, עבור השקעה חד־פעמית, או עבור השקעה בהוראת קבע חודשית. החיסכון מושקע במסלולים שונים הניתנים לבחירה מלאה על ידי החוסך (אג"ח, מניות, וכיו"ב), בחברת הביטוח. פוליסת החיסכון מתנהלת על שם החוסך ומאפשרת אף קביעת מוטבים.


ניתן למנות מספר יתרונות לפוליסת החיסכון:

נזילות מלאה של הכספים המושקעים בפוליסה המאפשרת למשוך את הכספים בכל עת וללא קנסות. הפוליסה מאפשרת בעת חיסכון בהוראת קבע חודשית, להפסיק את ההפקדות בכל עת או להגדילן. מעבר קל פשוט וללא עלויות בין מסלולי ההשקעה השונים, ובניגוד לקרנות נאמנות, שבהן משלמים מס עם מכירת הקרן ומעבר לאפיק אחר, כאן לא משלמים מס בגין פעולות אלה כל עוד לא מושכים את הכסף. כאשר המס במקרה של משיכה הוא על הרווחים הראלים שנצברו. אחד היתרונות הבולטים של פוליסת החיסכון הוא יכולת ההשקעה בנכסים לא נזילים כגון נדל"ן, ואשראי לא סחיר (כגון מתן אשראי לחברות עסקיות) שאמורות ויכולות להניב תשואה גבוהה יותר מנכסים סולידיים.


,פוליסת חיסכון, פוליסת השקעה

bottom of page